Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 29-05-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-05-2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
14-05-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
07-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 6 lần 0 lần 3 lần 3 lần
30-04-2023 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 0 lần
26-04-2023 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
25-04-2023 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
23-04-2023 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
22-04-2023 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
21-04-2023 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
20-04-2023 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
19-04-2023 4 lần 7 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần
18-04-2023 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
03-04-2023 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần
02-04-2023 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần
01-04-2023 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần
31-03-2023 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần
30-03-2023 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
29-03-2023 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
28-03-2023 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
27-03-2023 4 lần 3 lần 0 lần 7 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
Tổng 49 lần 58 lần 47 lần 62 lần 67 lần 53 lần 51 lần 47 lần 55 lần 51 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-05-2023 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
14-05-2023 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
07-05-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
30-04-2023 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần
26-04-2023 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
25-04-2023 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần
23-04-2023 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
22-04-2023 0 lần 7 lần 6 lần 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
21-04-2023 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 5 lần
20-04-2023 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần
19-04-2023 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
18-04-2023 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03-04-2023 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần
02-04-2023 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 10 lần 0 lần 4 lần
01-04-2023 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần
31-03-2023 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần
30-03-2023 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
29-03-2023 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28-03-2023 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
27-03-2023 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
Tổng 52 lần 57 lần 50 lần 56 lần 43 lần 54 lần 62 lần 64 lần 52 lần 50 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-05-2023 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
14-05-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 5 lần 2 lần
07-05-2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
30-04-2023 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
26-04-2023 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
25-04-2023 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần
23-04-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 8 lần 3 lần 3 lần 1 lần
22-04-2023 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 7 lần 3 lần 1 lần
21-04-2023 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
20-04-2023 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
19-04-2023 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
18-04-2023 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần
03-04-2023 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
02-04-2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
01-04-2023 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
31-03-2023 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
30-03-2023 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
29-03-2023 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần
28-03-2023 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
27-03-2023 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
Tổng 43 lần 52 lần 56 lần 50 lần 57 lần 57 lần 59 lần 64 lần 59 lần 43 lần

fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta