Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 05-02-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-02-2023 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
03-02-2023 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần
02-02-2023 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01-02-2023 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
31-01-2023 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
30-01-2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần
29-01-2023 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28-01-2023 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần
27-01-2023 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần
26-01-2023 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
21-01-2023 8 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
20-01-2023 5 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
19-01-2023 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18-01-2023 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
17-01-2023 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
16-01-2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
15-01-2023 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
14-01-2023 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13-01-2023 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 8 lần 3 lần 0 lần 4 lần
Tổng 65 lần 50 lần 47 lần 57 lần 54 lần 45 lần 56 lần 45 lần 52 lần 50 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-02-2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần
03-02-2023 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
02-02-2023 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần
01-02-2023 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
31-01-2023 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
30-01-2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
29-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
28-01-2023 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
27-01-2023 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
26-01-2023 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần
21-01-2023 8 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
20-01-2023 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần
19-01-2023 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần
18-01-2023 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần
17-01-2023 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
16-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
15-01-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
14-01-2023 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13-01-2023 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 0 lần
Tổng 65 lần 43 lần 56 lần 40 lần 62 lần 51 lần 57 lần 41 lần 57 lần 49 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-02-2023 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
03-02-2023 6 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02-02-2023 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần
01-02-2023 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
31-01-2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
30-01-2023 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
29-01-2023 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần
28-01-2023 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 7 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
27-01-2023 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
26-01-2023 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 7 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần
21-01-2023 8 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
20-01-2023 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
19-01-2023 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
18-01-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
17-01-2023 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
16-01-2023 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
15-01-2023 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
14-01-2023 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần
13-01-2023 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần
Tổng 69 lần 65 lần 56 lần 44 lần 57 lần 42 lần 47 lần 54 lần 43 lần 44 lần

fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta